FORGOT YOUR DETAILS?

Küldetésünk

 

 • olyan személyre szabott oktatást, nevelést valósít meg, amely tekintettel van az egyéni képességekre, a csoportok és közösségek érdekeire;
 • a személyiségfejlődés támogatásának szerves részeként valósítja meg az ismeretközvetítést, szoros összhangban a szociális kompetenciák folyamatos fejlesztésével;
 • a különböző sajátos nevelési igényű valamint a harmonikusan haladó és tehetséges tanulók együttnevelését valósítja meg, melynek során szükség szerint a tanulók egyéni haladási ritmusban tanulhatnak;
 • a hagyományok gyökerein felnövő, élő közösséget;
 • közös felelősségvállalást – nyitott iskolát;
 • rugalmas, fejlődésre képes szervezetet, programot kínál partnereinek.

Értékeink

 • Nyitott, rugalmas, innovatív, fejlődésorientált módszerek
 • Családias, elfogadó, befogadó, személyközpontú nevelés
 • Biztonságos, a tanulók életkori sajátosságait, szükségleteit tiszteletben tartó tanulásszervezés
 • Egyéni tanulási utak biztosítása
 • Szorongásmentes légkör, egymást tisztelő kommunikáció
 • Csoportra szabott témacsoportos (projekt) és kompetenciaalapú (tevékenységre alapozó és alkalmazható tudást nyújtó) oktatás
 • Az ismeretek integrált, összefüggéseket megmutató, holisztikus szemlélete
 • Az önismeretet és pozitív énképet, és a folyamatos önfejlesztést, önszabályzást szolgáló értékelés
 • Változatos tanulásszervezési módok alkalmazása
 • A pedagógusok többszintű, innovatív együttműködése
 • A pedagógiai folyamatoknak alárendelt iskolai szolgáltató szervezet
 • Kooperatív, többszintű, egyenrangú kapcsolat a szülőkkel
 • Környezet- és egészségtudatos, hagyományőrző szemlélet
 • Demokrácia, tolerancia, empátia, elfogadás, kooperáció
 • Konszenzusra törekvő (asszertív) és szociálisan érzékeny magatartás
 • A nevelőtestület és munkatársak hiteles, együttérző, non-direktív, feltétel nélkül pozitívan odaforduló, bizalomra építő attitűdje
 • átjárható pedagógiai program

Célunk, hogy…

…a tanulók

 • szeressenek iskolába járni;
 • szorongásmentes légkörben teljesítsék a követelményeket és nyújtsanak tőlük elvárható teljesítményt;
 • alakuljon ki belső motivációjuk az ismeretszerzéssel kapcsolatban;
 • tanuljanak meg tanulni;
 • fejlődjön önszabályozó képességük;
 • fejlődjön problémamegoldó gondolkodásuk és kreativitásuk;
 • tegyenek szert megfelelő, reális önismeretre;
 • tanulják meg az asszertív, együttműködő kommunikációt;
 • fejlődjön elfogadó, befogadó attitűdjük;
 • fejlődjön szociális érzékenységük, közösségi magatartásuk;
 • tanuljanak meg konfliktust kezelni;
 • sajátítsák el a demokratikus alapelveket.

…a szülők

 • tudhassák gyermeküket biztonságban;
 • vegyenek részt, és működjenek együtt egyenrangú félként a pedagógusokkal az iskola által nyújtott formákban és fórumokon gyermekük nevelésében;
 • vegyenek részt a család és iskola közötti megvalósuló érdemi, hatékony információáramlásban.

…a munkatársak

 • értsék meg és fogadják el, továbbá alkalmazzák kreatív módon az iskolai értékeket, célokat és feladatokat;
 • az intézmény által nyújtott innovatív környezetben legyenek képesek együttműködésre és rendszeres, tartalmas kommunikációra;
 • humánus, családias légkörben, méltó munkakörülmények között vállalják az arányos, és elviselhető, személyes kompetenciákra figyelmet fordító közös iskolai feladatokat;
 • legyen igényük a szakmai megújulásra és aktívan kapcsolódjanak be az iskola innovatív, adaptivitásra törekvő munkájába;
 • az intézmény alapelveivel összhangban valósíthassák meg saját szakmai céljaikat is.
TOP